ODSTUPENIE

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.contenttown.store

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Jakub Gajdoš, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Rajecká 8690/3, Slovenská republika 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

 

.......................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.